DETERMINA N. 34/2017

DETERMINA  A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA N. 34/2017
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016
PROT. N. 5904 del 23/05/2017
Servizi Assicurativi di Vi.abilità S.p.A.

CIG: Z421EABE8B -Z821EABF20 – Z831EAC060 – Z7F1EAC23D – ZE71EAC2D1 – ZCF1EAC140